Sprawy rodzinne | Kancelaria adwokacka Wieniawska Adwokaci

Sprawy rodzinne

Prawo Rodzinne Adwokat Lublin

Sprawy rodzinne są materią wyjątkowo delikatną, gdzie adwokat od spraw rodzinnych powinien wykazać się szczególną delikatnością, empatią i wyczuciem. Współpraca z Kancelarią Adwokacką Wieniawska Adwokaci daje gwarancję tego, że adwokat od spraw rodzinnych nie tylko profesjonalnie poprowadzi całe postępowanie, ale znajdzie także najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie oraz okaże mu wsparcie i zrozumienie. Usługi świadczymy kompleksowo i na bieżąco informujemy o kolejnych działaniach prawnych, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta.

Prawo rodzinne to sprawy z szerokiego kręgu i zaliczają się do niego kwestie dotyczące m.in. powstania, zmiany i ustania stosunków rodzinno-prawnych, a także majątkowych i niemajątkowych relacji między członkami rodziny. Adwokaci od spraw rodzinnych zajmują się takimi zagadnieniami, jak rozwód, separacja, alimenty na dziecko, czy też byłego małżonka, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty rodzica, a także dziadków z dzieckiem, sprawy majątkowe dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej, bądź przeprowadzenia podziału majątku.  Profesjonalna pomoc adwokata od spraw rodzinnych w tym zakresie wydaje się być zatem nieodzowna. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż pomoc prawna, w sprawach, jakimi zajmują się prawnicy prawa rodzinnego w naszej kancelarii nie ogranicza się wyłącznie do przedstawionej powyżej problematyki. Z doświadczenia wiemy, iż nasza praca wymaga wiedzy również z zakresu innych dziedzin prawa - są to często sprawy cywilne, bądź karne.

Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej - Adwokat sprawy rodzinne Lublin

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do kwestii wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, sąd na wniosek lub z urzędu wszczyna postępowania o ograniczenie, bądź pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska polega na bieżącym decydowaniu o sprawach edukacji, leczenia, wyrabianiu dokumentów, podejmowaniu decyzji w kwestii jego wyznania, czy też dotyczące zarządu majątkiem dziecka. Niejednokrotnie wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej wynikają z permanentnego braku kontaktu rodzica z dzieckiem. Usystematyzowanie sytuacji faktycznej pozwala wówczas zabezpieczyć dzieci przed przyszłymi roszczeniami rodziców, którzy się nimi nie interesują, krzywdzą je, bądź nie łożą na ich utrzymanie, równocześnie pozwalając rodzicowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską na niezakłócone podejmowanie decyzji w istotnych kwestiach dotyczących małoletnich dzieci, co z kolei umożliwia mu dbanie o dobro i prawidłowy, niezakłócony rozwój dziecka. W sprawach o pozbawienie, czy też o ograniczenie władzy rodzicielskiej prawnik prawa rodzinnego Kancelarii Adwokackiej Wieniawska Adwokaci współpracuje z psychologami i terapeutami, którzy wspomagają fachową pomocą naszych Klientów.

Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i kontakty – Adwokat do spraw rodzinnych Lublin

Po rozstaniu byli partnerzy, a także osoby nie decydujące się na rozwód, lecz żyjące w rozłączeniu małżeństwa, regulują sprawy rodzinne we właściwym dla nich sądzie rejonowym. Sprawy, które wymagają priorytetowego załatwienia przy pomocy adwokata spraw rodzinnych, to ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron, przy jednym z rodziców. Kolejny ważny aspekt to sądowe ustalenie kontaktów. Konieczność ich uregulowania powstaje m.in., gdy kontakty dziecka z drugim rodzicem są utrudniane, bądź jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ich wykonywania. Jak najszybsze i najsprawniejsze ustalenie tych kwestii przy pomocy adwokata od spraw rodzinnych pozwoli na uniknięcie kolejnych problemów, czy też nieporozumień. Co więcej, uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem pozwala też często ugasić eskalujący konflikt między rodzicami. Utrudnianie kontaktów, czy też tzw. „gra" dzieckiem przez rodziców w sprawach rodzinnych zdarza się wyjątkowo często. Istnieje jednakże wiele instrumentów prawnych, które pozwolą zdyscyplinować rodzica do prawidłowego wykonywania postanowienia o kontaktach z dzieckiem. Często prawidłowa więź z dzieckiem zależy od stałości i regularności kontaktów, stąd w wielu sprawach nasi adwokaci od spraw rodzinnych doradzają Klientom, aby w/w kwestie były uregulowane w jak najbardziej rozsądny, zgodny z dobrem dziecka sposób.

Sprawy o alimenty – Adwokat do spraw rodzinnych Lublin

Alimenty, czy też udział rodzica w kosztach utrzymania dziecka, to jeden z najczęściej spotykanych problemów w zakresie prawa rodzinnego. Klienci potrzebują wsparcia profesjonalnego adwokata do spraw rodzinnych przy jednoczesnym, racjonalnym wyliczaniu kosztów utrzymania małoletnich dzieci, segregowaniu i klasyfikowaniu dowodów wykazujących ich wydatki i ponoszone koszty. Wskazujemy naszym Klientom jak prawidłowo sprecyzować ich możliwości majątkowe i uzasadnione potrzeby dzieci, a także jak określić zdolności zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.
W sprawach o alimenty adwokaci od spraw rodzinnych często doradzają składanie wniosków o zabezpieczanie powództwa, aby już na czas trwania postępowania nasi Klienci mogli utrzymywać dzieci na odpowiedniej stopie życiowej, a także, aby toczący się proces nie czynił uszczerbku w ich sytuacji majątkowej. Niejednokrotnie wspomagamy również naszych Klientów na etapie egzekucji prowadzonej przed komornikiem sądowym, czy też sprawach karnych dotyczących przestępstw niealimentacji (art. 209 kk).
Nie można zapominać także o sprawach dotyczących ustania obowiązku alimentacyjnego, czy też o podwyższenie, bądź o obniżenie alimentów ze względu na zmianę stosunków majątkowych uprawnionego do alimentacji lub zobowiązanego do uiszczania alimentów, które również wymagają precyzji i doskonałego przygotowania Klienta przez profesjonalnego adwokata od spraw rodzinnych.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej – Adwokat Lublin

Ważne z punktu widzenia małżeńskich stosunków majątkowych są sprawy o rozdzielność majątkową. Jeżeli małżonkowie nie są w stanie zgodnie dokonać w/w czynności, tj. zawrzeć jej w formie umowy przed notariuszem, to ustanowienie rozdzielności majątkowej następuje z dniem wydania wyroku sądu rejonowego orzekającego w sprawie, bądź z datą złożenia pozwu. Sąd może jednak wyjątkowo, w ważnych okolicznościach, ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą (z tzw. datą wsteczną), m.in. w przypadku małżonków w separacji uniemożliwiającej im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym lub z innych ważnych powodów np. hazardu jednego z małżonków, trwonienia majątku, zaciągania zobowiązań bez zgody drugiego małżonka.
 
Opisane wyżej rodzaje spraw to tylko niektóre z szerokiej gamy spraw adwokatów od spraw rodzinnych – Kancelaria Adwokacka Wieniawska Adwokaci prowadzi również sprawy o ustalenie, czy też zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, a także postępowania z zakresu tzw. Konwencji Haskiej oraz sprawy o wydanie rozstrzygnięcia w zakresie istotnych kwestii dotyczących małoletniego dziecka, w tym wyrażenie zgody na paszport, zrzeczenie się spadku, a także sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

 

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.