Upadłość konsumencka | Kancelaria adwokacka Wieniawska Adwokaci

Upadłość konsumencka

Upadłość Konsumencka - co to jest?

Prowadzimy obsługę prawną Klientów starających się o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to instytucja służąca oddłużeniu osoby fizycznej, a więc uzyskaniu stanu, w którym długi osoby niebędącej dotychczas w stanie spłacić swoich zobowiązań, na mocy decyzji sądu zostaną ostatecznie umorzone w części lub nawet w całości.

Kto może starać się o upadłość?

Aby sąd mógł ogłosić upadłość osoby fizycznej, po jej stronie musi pojawić się stan niewypłacalności. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym przyjmuje się, że stan taki występuje, gdy opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Sąd nie ogłosi natomiast upadłości konsumenckiej, m. in., gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Upadłość - co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zarząd majątkiem upadłego przejmuje syndyk, co oznacza, że ani wierzyciele, ani komornicy nie mogą żądać zapłaty jakichkolwiek kwot bezpośrednio od dłużnika. Zadaniem syndyka na tym etapie sprawy jest m. in. ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich sprzedaż. Uzyskane z tego tytułu kwoty posłużą częściowemu uregulowaniu długów upadłego.

Na kolejnym etapie sprawy sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, o ile sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie, przez maksymalnie 3 lata, upadły będzie zobowiązany spłacać swoje długi oraz jaka ich część zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli sąd umorzy długi po upadłości konsumenckiej, które nie zostały spłacone w toku realizacji planu spłaty. Należy jednak zwrócić uwagę, że umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.