Zgoda zastępcza na paszport dla dziecka
Blog

Zgoda zastępcza na paszport dla dziecka

02/07/2021
adw. Aleksandra Bieniek

Kto może decydować o wyjeździe dziecka?

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Natomiast według art. 97 § 2 o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o wyjeździe za granicę dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Zatem w przypadku, kiedy władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu rodzicom, to muszą oni wspólnie zdecydować o wyjeździe dziecka za granicę. Podobnie rzecz się ma, gdy władza rodzicielska przysługuje w pełni tylko jednemu z rodziców, a drugi rodzic ma tą władzę ograniczoną np. do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to rodzic, któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka również musi wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę.

Co w przypadku braku zgody jednego z rodziców?

Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia, każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie tej kwestii. Zatem, małżonkowie, partnerzy, czy rozwiedzeni już małżonkowie w sytuacji, gdy oboje nadal dysponują władzą rodzicielską, powinni razem decydować o tej kwestii.

Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Zgodnie natomiast z art. 14 ust 1a ww. ustawy zgoda, o której mowa w ust. 1, składana jest na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Zgoda zastępcza

Najczęstszą przyczyną braku porozumienia między rodzicami w kwestii wydania paszportu dla dziecka jest przysłowiowa chęć utrudnienia prawidłowego funkcjonowania byłemu małżonkowi bądź partnerowi.

W takiej sytuacji rodzic chcący uzyskać paszport dla dziecka powinien zwrócić się z wnioskiem o wyrażenie przez sąd zastępczej zgody na wydanie paszportu do sądu rejonowego - wydziału rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że zastępcze zezwolenie sądu na wydanie paszportu bez zgody drugiego rodzica dla małoletniego dziecka nie zastępuje jeszcze decyzji organu paszportowego. Dopiero z prawomocnym orzeczeniem sądu rodzic składający wspominany wniosek powinien udać się do organu paszportowego. Po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien on wydać paszport dla dziecka.

 

4.3/5
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
Komentarze z facebooka
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.